0 Kč

Reklamační řád

 

pro reklamaci zboží zakoupeného prostřednictvím E-shopu www.ivanette.cz, jehož reklamace je odůvodněná a řádně uplatněna v záruční době.

 

 

 1. Všeobecná ustanovení

 

 1. Tento reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek Prodávajícího vůči spotřebitelům (dále jen „Kupující“) a upravuje rozsah, podmínky a způsob uplatnění práva z vadného plnění (dále jen „reklamace“) v souvislosti s kupními smlouvami uzavřenými mezi Kupujícím a Prodávajícím, v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

 1. Prodávajícím je fyzická osoba Bc. Ivana Janská, IČO: 49662660 se sídlem Topasová 856/3, 153 00 Praha – Radotín (dále jen „Prodávající“), kontaktní email: objednavky@ivanette.cz, kontaktní tel. je 604 652 679.

 

 1. Kupujícím je svéprávná fyzická osoba nebo právnická osoba, která s prodávajícím uzavře smlouvu pro své soukromé, nepodnikatelské účely.

 

 1. Kupující je povinen seznámit se s Všeobecnými obchodními podmínkami a Reklamačním řádem ještě před objednáním zboží nebo služby.

 

 1. Uzavřením smlouvy a převzetím zboží od Prodávajícího Kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

 

 1. Podmínky uplatnění reklamace

 

 1. Kupující je povinen při převzetí zkontrolovat zásilku, není-li viditelně poškozena nebo poničena. V takovém případě Kupující zásilku nepřevezme a společně s doručovatelkou zásilku prohlédne, zda je kompletní a v neporušeném originálním obalu. Doručovatelka je povinna na žádost Kupujícího sepsat protokol o poškozené zásilce. Tento doklad slouží pro uplatnění reklamace z poškození u příslušné pobočky České pošty do 24 h od převzetí.

 

 1. Zjistí-li Kupující rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, nebo pokud daňový doklad dosud neobdržel, je povinen obratem informovat internetový obchod Ivanette. V případě, že Kupující takto neučiní, nemusí být pozdější případná reklamace uznána.

 

 1. Kupující je povinen předat zboží do reklamačního řízení kompletní, v originálním obalu.

 

 1. Kupující zašle reklamované zboží Prodávajícímu včetně všech jeho součástí s řádně vyplněným Reklamačním protokolem, ke stažení níže nebo v odkazu Vše o nákupu. Rovněž kupující přiloží k Reklamačnímu protokolu fakturu či jiným věrohodným způsobem prokáže zakoupení zboží u Prodávajícího. V případě, že Kupující k reklamaci nepřiloží reklamační protokol nebo jej řádně nevyplní, je Prodávající oprávněn reklamaci bez dalšího odmítnout.

 

 1. Kupující je povinen při uplatnění reklamace předat zboží čisté, v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami. Pokud Zboží není předáváno v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami (zejména vyhláška č. 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem), je Prodávající oprávněn reklamaci odmítnout.

 

 1. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující odesláním reklamovaného zboží na adresu sídla Prodávajícího:

Bc. Ivana Janská

Topasová 856/3

153 00  Praha – Radotín

Kupující je povinen reklamované zboží zabalit do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu, který vyhovuje nárokům přepravy tak, aby v průběhu přepravy nešlo k jeho poškození (např. bublinková obálka označena v levém horním rohu zpáteční adresou kupujícího, zaslaná doporučeně na adresu sídla prodávajícího). Náklady na dopravu reklamace do sídla Prodávajícího nese Kupující, stejně tak riziko a odpovědnost za poškození zásilky dopravou.

 

 1. Vadu je třeba oznámit Prodávajícímu neprodleně poté, co byla zjištěna. V opačném případě může dojít k zamítnutí reklamace.

 

 1. Za vadu zboží se nepovažuje jeho běžné opotřebení.

 

 1. Právo z vadného plnění nenáleží Kupujícímu v případě, že Kupující vadu sám způsobil.

 

 1. Přijetí reklamace Prodávající Kupujícímu potvrdí.

 

 • Vyřízení reklamace

 

 1. Prodávající reklamaci vyřídí nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

 

 1. Do záruční opravy nebude přijato zboží:
 1. poškozené živly (voda, oheň, blesk či jiný elektrický výboj apod.),
 2. s prošlou záruční lhůtou v den předložení (doručení) zboží k reklamaci,
 3. mechanicky poškozené,
 4. bez doložení stanovených dokladů (reklamační protokol, faktura),
 5. poškozené nesprávným použitím nebo skladováním včetně zboží poškozeného neodborným zásahem.

 

 1. Způsoby vyřízení reklamace:
 • Lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 • Pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti. Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.
 • V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo má právo od kupní smlouvy odstoupit.
 • Kupující má právo odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny, pokud Prodávající neodstraní vadu v zákonem stanovené lhůtě nebo pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.
 • Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, nesprávným skladováním, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození Kupujícím či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

 

 1. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující o vadě před převzetím zboží věděl, nebo pokud vadu sám způsobil. Kupující nemá právo od kupní smlouvy odstoupit, ani požadovat dodání nového zboží, pokud nemůže zboží vrátit v tom stavu, v jakém ho obdržel.

 

 1. Neodstoupí-li kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

 

 1. Záruční lhůta

 

 1. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží. To neplatí:
 2. u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro níž byla nižší cena ujednána
 3. na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo
 4. vyplývá-li to z povahy věci.

 

 1. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí stanovené záruční doby.

 

 1. Závěrečná ustanovení

 

 1. Po skončení reklamačního řízení Prodávající potvrdí Kupujícímu do kopie Reklamačního protokolu datum a způsob vyřízení reklamace, případně potvrdí opravu.

 

 1. V případě, že byla reklamace Prodávajícím posouzena jako neoprávněná, má Kupující právo na vydání písemného odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

 1. Prodávající neodpovídá za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné používáním v rozporu s návodem ke zboží, neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí. 

 

 

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1.4.2020

 

      Ke stažení:

Reklamační protokol