0 Kč

Formulář pro uplatnění reklamace

Vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.

Adresát (prodávající):          Ivana Janská, Topasová 856/3, 153 00  Praha 5,

Internetový obchod:             www.ivanette.cz

Společnost:                                 Ivana Janská

Se sídlem:                                    Topasová 856/3, 153 00  Praha 5

IČO:                                                  49662660

E-mailová adresa:               prodej@ivanette.cz

Telefonní číslo:                         +420 604 652 679

 

Spotřebitel (kupující uplatňující reklamaci):

Jméno a příjmení:      ……………………………………….

Adresa:                           …………………………………….…       

Telefon a e-mail:         …………………………………….…   

 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Vážení,

dne*………….. jsem prostřednictvím vašeho eshopu www.ivanette.cz vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady* (zde je třeba vadu podrobně popsat): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem:* (zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat; například - „jelikož se jedná o odstranitelnou vadu, požaduji opravu produktu, a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………. Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

  1. Datum objednání*…………………../datum obdržení*…………………..
  2. Číslo objednávky: ……………………………
  3. Peněžní prostředky za objednání, byly zaslány způsobem*…………………………………
    a budou navráceny zpět způsobem* (v případě převodu na účet vyplňte prosím číslo bankovního účtu, na který má být částka zaslána) ………………………………………………………………………………………………..
  4. Jméno a příjmení spotřebitele: …………………..…………………..…………………..……….
  5. Adresa spotřebitele: ……………………………………………………………………..…
  6. Email: …………………………………………………………………………………………………..
  7. Telefon: ………………………………..…..

 

 

    V* ………………………….., dne* ……………………………….

 

                     (vlastnoruční podpis)
______________________________________

                Jméno a příjmení spotřebitele

 

Seznam příloh:

  1. Faktura za objednané zboží č.*………………………

 

* Doplňte požadované údaje

 

 

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.